Jesteś tutaj:

Autor: WTZ admin

Ogłoszenie !

Warsztat Terapii Zajęciowej

przy

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konstantynowie

zatrudni pracownika na stanowisku

PSYCHOLOGA

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu

pod nr tel.(83) 345 00 69

e-mail: kierownik@wtzkonstantynow.pl

lub osobiście w siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej

ul. Piłsudskiego 27 w Konstantynowie

Pracownia plastyczna

Zajęcia terapeutyczne prowadzone w pracowni plastycznej mają na celu ukierunkowanie i rozwijanie zdolności manualnych, kreatywności, doskonalenie umiejętności posługiwania się technikami plastycznymi. Uczestnicy mają możliwość nabywania umiejętności zawodowych, zdobywają wiedzę z zakresu metod i technik plastycznych (malarstwo, rysunek, formy przestrzenne, rzeźba, dekoracje, mozaiki itp.). Zajęcia plastyczne są formą terapii, w trakcie której uczestnicy mogą odkrywać i doskonalić swoje zdolności plastyczne i manualne, poprzez działania plastyczne uzewnętrzniają siebie, wyciszają emocje oraz uczą się je artykuować w sposób  społecznie akceptowalny. Pracownia wyposażona jest w materiały i pomoce niezbędne do wykonywania zamierzonych prac. Zastosowanie, różnych form i metod pracy usprawnia funkcje poznawcze, kształtuje koordynację wzrokowo-ruchową, uczy koncentracji, relaksuje, uwrażliwia na sztukę. Wszystkie podejmowane działania mają na celu aktywizację zawodową.

Pracownia krawiecka

Zadaniem pracowni krawieckiej jest wyrobienie umiejętności samodzielnego szycia ręcznego, praktycznego wykorzystywania ściegów hafciarskich, używanie dodatków krawieckich do celów zamierzonych oraz obsługa maszyny do szycia. Oprócz nauki prawidłowego nazywania i posługiwania się narzędziami krawieckimi Uczestnicy poszerzają i wzbogacają słownictwo zawodowe, ćwiczą płynność i precyzję ruchów ręki, usprawniają kondycję wzrokowo-ruchową, kształcą estetykę i wrażliwość, wytrwałość w wykonywanej pracy. W program pracowni wpisana jest nauka wzajemnej tolerancji i cierpliwości, poczucia odpowiedzialności za efekty wykonywanej pracy. Prowadzenie zajęć terapeutycznych oraz udzielanie pomocy w formach alternatywnych.

Kto może zostać uczestnikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych powyżej 18 roku życia, które mają orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i posiadają wskazanie do terapii zajęciowej zawarte w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wydanym przez właściwy organ.

Warsztat Terapii Zajęciowej mają na celu stworzenie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

WTZ realizuje swoje cele przed wszystkim poprzez:

– ogólne usprawnianie,

– rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego,

– zaradności osobistej,

– przygotowanie do życia w środowisku społecznym, między innymi przez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania
o swoich sprawach oraz innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu,

– poprawę kondycji psychicznej,

-rozwijanie umiejętności przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej,

-rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy,

-rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej, albo szkolenia zawodowego.

W  Warsztacie prowadzona jest również rehabilitacja w zakresie wsparcia    psychologicznego.

W pracy terapeutycznej najważniejsze jest  przystosowanie społeczno-zawodowe  uczestników i osiągnięcie poprzez prace jak najwyższego poziomu ich dojrzałości społecznej
i samodzielności.

Pracownia komputerowa

Zajęcia w pracowni prowadzone są za pomocą różnych metod i form pracy dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników. Różnorodność proponowanych w ramach terapii prac pozwala na odkrywanie przez uczestników zdolności w zakresie obsługi komputera oraz podnoszenie sprawności intelektualnej i manualnej. Podopieczni uczą się praktycznej obsługi komputera – zarządzają plikami i folderami, poznają funkcjonalność systemu operacyjnego, tworzą prostą grafikę komputerową, obsługują pakiet biurowy MS Office, korzystają z urządzeń znajdujących się w pracowni (skaner, drukarka, gilotyna, bindownica, laminarka, aparat fotograficzny). Oswajają się z nowoczesną techniką i praktycznie ją wykorzystują. Uczestnicy wykonują zdjęcia pamiątkowe i tworzą galerie prac. Poznają wirtualny świat w Internecie poprzez wyszukiwanie informacji na określone tematy. Archiwizują pliki tekstowe, graficzne i muzyczne na płytach CD/DVD. Dużo czasu poświęcamy na pracę w edytorze tekstu MS Office Word dzięki czemu kształcimy i doskonalimy umiejętność poprawnego rozmieszczenia i formatowania tekstu oraz tabel na stronie. Wykonujemy tutaj dokumentację dla potrzeb warsztatu oraz opracowujemy graficznie informacje bieżące dla uczestników i rodziców. Każdy z uczestników wykonuje prace i ćwiczenia zależnie od stopnia posiadanej wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie przebywania w pracowni. W pracy z komputerem wykorzystywane są również gry i programy edukacyjne rozwijające spostrzegawczość, umiejętność logicznego myślenia i pamięć oraz pobudzające wyobraźnię. Uczestnicy pracowni komputerowej wykonują różnorodne prace na rzecz warsztatu oraz na zamówienie z zewnątrz. Są to między innymi: przepisywanie różnych prac, skanowanie rysunków i zdjęć, wykonywanie kartek okolicznościowych i świątecznych, projektowanie i wykonywanie zaproszeń, wizytówek i dyplomów, przepisywanie różnych sprawozdań, programów, regulaminów i pism na potrzeby całego warsztatu, praca z wykorzystywaniem Internetu na potrzeby wszystkich pracowni WTZ. Bogata i różnorodna gama wykonywanych prac i ćwiczeń pozwala utrwalić i podnosić zakres posiadanej wiedzy i umiejętności. Satysfakcja z dobrze wykonanych zadań wzmacnia u uczestników poczucie własnej wartości i motywuje do dalszej pracy.

Krawiectwo

Prace wykonane na pracowni krawieckiej

Do góry