Kto może zostać uczestnikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych powyżej 18 roku życia, które mają orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i posiadają wskazanie do terapii zajęciowej zawarte w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wydanym przez właściwy organ.

Warsztat Terapii Zajęciowej mają na celu stworzenie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

WTZ realizuje swoje cele przed wszystkim poprzez:

– ogólne usprawnianie,

– rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego,

– zaradności osobistej,

– przygotowanie do życia w środowisku społecznym, między innymi przez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania
o swoich sprawach oraz innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu,

– poprawę kondycji psychicznej,

-rozwijanie umiejętności przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej,

-rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy,

-rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej, albo szkolenia zawodowego.

W  Warsztacie prowadzona jest również rehabilitacja w zakresie wsparcia    psychologicznego.

W pracy terapeutycznej najważniejsze jest  przystosowanie społeczno-zawodowe  uczestników i osiągnięcie poprzez prace jak najwyższego poziomu ich dojrzałości społecznej
i samodzielności.